Nieuws

“Zorgverzekeraars zien in 2019 stijgende zorgkosten, een tekort aan zorgverleners, meer ouderen en mensen met chronische aandoeningen op zich afkomen en hebben hier veel aandacht voor in hun zorginkoopbeleid.

Zij doen allemaal een beroep op de zorgaanbieders om met ideeën te komen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. En dat betekent dat de patiënt minder naar de zorg toe gaat, maar de zorg meer naar de patiënt toe komt!

Zorg veilig thuis

Het meest expliciet wordt dit in inkoopbeleid van Zilveren Kruis. Onder de noemer ‘Zorg veilig thuis’ krijgt de patiënt meer grip op het leven en zet deze verzekeraar in op het verminderen van de overbelasting van de zorgaanbieder en het betaalbaar houden van de zorg.

In het inkoopbeleid staan diverse voorbeelden hoe zij dit denkt te realiseren, waarbij digitale mogelijkheden een prominente rol spelen. Denk hierbij aan digitaal contact met de dokter, het thuis bijhouden van eigen waardes bij een chronische aandoening, digitale monitoring van kwetsbare ouderen en ondersteuning bij (ambulante) zorg of behandeling bijvoorbeeld in de GGZ en oncologie.

E-health 2.0

Ook CZ zet strategisch in op digitalisering met het programma e-health 2.0. Toch uit zij zich wel wat behoudender als het gaat om het verwachte resultaat voor oplossingen in zorgkosten en zelf regie. E-health kan worden ingezet voor betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en verlaging van de zorgkosten, maar CZ constateert dat haar klanten hier nog weinig gebruik van maken en dat de kosten vaak bovenop de bestaande kosten komen. Er lopen desondanks een aantal mooie initiatieven, zoals het ‘living lab’ met Zuijderland Medisch Centrum en ‘thuismonitoring ouderen’ met de gemeente Breda. Hiermee onderzoekt CZ de effectiviteit van digitale zorg. Het is wel opmerkelijk dat CZ dit ‘zorg op afstand’ noemt. Misschien draagt dit niet erg bij aan het gebruik?

Leefkracht

Eén van de speerpunten in het beleid van Menzis is het bevorderen van leefkracht, waardoor klanten zich energieker, vitaler en zelfverzekerder moeten gaan voelen. Onder deze noemer wordt in de sectorspecifiek beleidstukken vaak verwezen naar initiatieven die de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid thuis stimuleren. Én naar preventie in de vorm van het online gezondheidsprogramma Menzis Samen Gezond. Ook Menzis is wat voorzichtig als het gaat om besparing van zorgkosten en waakt voor dubbelfinanciering. Dat neemt niet weg dat Menzis experimenteert met telemonitoring en teleconsulten.

Minder naar het ziekenhuis

VGZ zet zich al enkele jaren in voor ‘zinnige zorg’. Dit is zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere kosten. Inmiddels zijn er al meer dan 300 voorbeelden van zinnige zorg en zijn de eerste resultaten zichtbaar. In de zinnige zorg initiatieven die genoemd worden in het beleid is sprake van afname van polikliniek bezoeken, ziekenhuisopnames en verpleegdagen. Zorg thuis met behulp van digitalisering speelt ook bij deze initiatieven een belangrijke rol in de vorm van digitale consulten, een virtuele kliniek en thuismonitoring. VGZ durfde onlangs publiekelijk de bewering aan dat de zorgkosten op deze ‘zinnige’ manier zelfs met 4% omlaag zou kunnen. De andere verzekeraars gingen daar overigens niet in mee.

Nieuwe inkooponderwerpen

Dat Zilveren Kruis echt gelooft in ‘zorg dichtbij’ blijkt wel uit het feit dat zij specifiek inkoopbeleid heeft voor ‘intensive home treatment’, ‘hartzorg thuis’, ‘chemo- en immunotherapie thuis’, ‘zorg in de wijk’ (naast wijkverpleging) en ‘ouderen niet onnodig in het ziekenhuis’.

Hoewel de andere zorgverzekeraars zich in de beleidsstukken houden aan de traditionele zorgsectoren, komen hierin ook wel onderwerpen terug die kenmerkend zijn voor de huidige zorgmarkt. Zoals het terugdringen van wachttijden, vooral binnen de GGZ en ook MSZ. Het verminderen administratieve lasten is een onderwerp wat bij alle zorgverzekeraars in het beleid wordt genoemd, vooral rondom contractering en bijvoorbeeld bij machtigingen.

Ook wordt steeds nadrukkelijker beleid beschreven over samenwerking met de aanpalende zorgdomeinen (Wlz, Wmo) ter versterking van de sociale omgeving van de klant, waardoor hij langer en zelfstandiger in zijn omgeving zijn leven kan leiden.

In lijn met vorig jaar is er veel aandacht voor waardegericht inkopen ook wel value based healthcare genoemd. Deze kreten staan verankerd in het strategisch beleid van de zorgverzekeraars en komen daarom in het inkoopbeleid 2019 terug. De klant moet er beter van worden tegen lagere kosten. Hierbij lijkt de rol van kwaliteitsindicatoren wat af te nemen en neemt de roep om initiatieven van het veld zelf te stimuleren haar plaats in.

De dokter komt naar u toe

Als we de nieuwsberichten mogen geloven neemt het aantal vacatures in de zorg alleen maar toe. Volgens het UWV tot wel 100.000 vacatures in 2022. Verzekeraars staan dus voor een flinke uitdaging om voldoende betaalbare zorg te blijven organiseren. Zorg dichtbij door digitalisering is in het inkoopbeleid een belangrijk pijler waar de verzekeraars op inzetten.

Als het lukt om dit beleid waar te maken komt de dokter, via beeldscherm, app of monitoring, steeds vaker naar de klant toe vanaf 2019!”

De juiste mensen!

Heeft u hierbij ondersteuning nodig van goed gekwalificeerde medewerkers die zich goed kunnen inleven in de cliënt, besluitvaardig zijn en weten waar ze het over hebben? GrowWork helpt u graag met professionele medewerkers om verder invulling te geven aan uw zorgbemiddelingsactiviteiten. Meer informatie en ons team >>

 Deze publicatie is geschreven door Carolien Nauta, associé van GrowWork.