Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (toekomstige) management- en personeelsovereenkomsten; op overeenkomsten ter zake werving en selectie, detachering/interimmanagement, consultancy en training en opleiding, die tussen GrowWork Healthcare B.V. te Amsterdam (KvK nummer 30239733), danwel GrowWork Healthcare Detachering B.V. te Amsterdam (KvK nummer 61438146), hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen: “GrowWork”, en haar wederpartij, hierna: “de opdrachtgever”, worden gesloten.

Eenieder die door GrowWork in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, kan een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen. De opdrachtgever (contractant) is de verstrekker van de opdracht, alsmede degenen, die behoren tot het organisatorische verband met degene die de opdracht daadwerkelijk heeft gegeven. Bepalingen in specifiek met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten hebben, in het geval van tegenstrijdigheid, voorrang op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 2: Totstandkoming, omvang en aard van de overeenkomst

1. De offertes van GrowWork zijn vrijblijvend, en gelden, tenzij het tegendeel wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Bij het opstellen van de offerte gaat GrowWork ervan uit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in artikel 5, lid 1, nakomt. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van GrowWork mondeling of schriftelijk, danwel stilzwijgend, bijvoorbeeld door het aanvaarden van de door GrowWork verrichtte prestatie, accepteert. De opdracht van de opdrachtgever moet vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
2. Iedere overeenkomst wordt aanvaard door GrowWork. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door iedere, daartoe bekwame, persoon die voor GrowWork werkzaam is, wordt uitgevoerd.
3. De inspanningen die GrowWork moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
4. Indien de opdracht die de opdrachtgever aan GrowWork geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
5. Management- en personeelsovereenkomsten zijn overeenkomsten op grond waarvan door GrowWork, al dan niet tijdelijk, een consultant ter beschikking wordt gesteld om nader overeen te komen werkzaamheden op nader overeen te komen condities te verrichten. Deze overeenkomsten bestaan in principe uit een raamovereenkomst (overeenkomst van opdracht) en uitvoeringsovereenkomsten (werkopdracht). Werving en selectie is een procedure, waarbij, bijvoorbeeld, door middel van het plaatsen van advertenties en steeds door middel van bestandsselectie kandidaten worden aangetrokken, die daarna worden geselecteerd en geïntroduceerd bij de opdrachtgever. Loopbaanbegeleiding/job search is de dienstverlening van GrowWork waarbij begeleiding plaatsvindt op het gebied van herbezinning op werk en loopbaan; respectievelijk begeleiding naar (ander) werk. Training en opleiding wordt in het bijzonder aangeboden op het gebied van bekwaamheids- en kennisbevordering van werknemers van opdrachtgever. Outplacement heeft tot doel het uitplaatsen van een werknemer naar een passende functie buiten de huidige organisatie.

Artikel 3: Honorarium en kosten

Honorarium en kosten ter zake management- en personeelsovereenkomsten
1. Het honorarium ter zake management- en personeelsovereenkomsten wordt in principe op basis van een overeen te komen tarief per tijdseenheid overeengekomen. Naast het honorarium zijn nader overeen te komen kosten verschuldigd. Honorarium en kosten in verband met werving en selectie.
2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium ter zake werving en selectie gesteld op een percentage van het maximum van de loonschaal waarin de aan te werven functionaris word geplaatst inclusief 8% vakantiegeld en overige vaste bestanddelen, daaronder begrepen een bonus en een eindejaarsuitkering, op basis van een fulltime dienstverband, exclusief 2 van 6 btw. Dit percentage, als grondslag voor de vergoeding aan GrowWork, wordt in de overeenkomst genoemd, en door beide partijen geaccordeerd. Het honorarium is, tenzij anders wordt overeengekomen, in haar geheel verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt.
3. In het geval van werving en selectie is de opdrachtgever steeds, ongeacht het resultaat van de werkzaamheden van GrowWork, de kosten van geplaatste advertenties, inclusief de kosten van ontwerp en opmaak, verschuldigd. GrowWork zal de kosten hiervoor bij verstrekking van de opdracht tot adverteren in rekening brengen.
4. De opdrachtgever is het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten ter zake werving en selectie ook verschuldigd indien hij binnen één jaar na de beëindiging van de met GrowWork gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkomst sluit met een door GrowWork voorgestelde kandidaat, ongeacht het aantal personen waarvoor werd gecontracteerd. Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen één jaar nadien, tot stand komt met een kandidaat die door GrowWork wordt genoemd vóórdat de overeenkomst van werving en selectie wordt gesloten. Voorts is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten verschuldigd, indien hij, in het geval de in artikel 2 lid 5 bedoelde exclusiviteit is overeengekomen, door middel van een ander kantoor dan GrowWork de wervingsvraag vervult, en een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

Mobiliteit; Training en Opleiding; Outplacement
5. Ter zake mobiliteit, training en opleiding en outplacement is het daarvoor schriftelijk overeen te komen honorarium verschuldigd. Het honorarium ter zake mobiliteit is afhankelijk van de snelheid waarmee een andere betrekking, of een andere duurzame externe oplossing, wordt gevonden. Facturatie vindt voorafgaand aan de aanvang van de opdracht plaats.
6. De kosten ter zake een externe opleiding ten behoeve van een opdrachtgever worden geacht exclusief locatiekosten te zijn, tenzij het gaat om een zogenaamde open opleiding/cursus, die op de kantoorlocatie van GrowWork wordt verzorgd.

Algemeen
7. Indien de opdrachtgever – op welk moment en op welke grond dan ook, en zonder dat er sprake is van een tekortkoming van GrowWork – een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen honorarium volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst; verbod overname consultant GrowWork in het kader van een management- en personeelsovereenkomst

1. GrowWork verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden op een zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften, en, indien van toepassing, van de gedrags- en beroepsregels van de betreffende beroepsgroep en branche. De door GrowWork te verrichten werkzaamheden worden verricht door een consultant, zijnde een werknemer van GrowWork of een door haar in te schakelen derde.
2. De termijnen, waarbinnen GrowWork haar werkzaamheden moet afronden, zijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien GrowWork haar werkzaamheden niet tijdig afrondt, danwel anderszins tekort schiet, dient de opdrachtgever GrowWork schriftelijk in gebreke te stellen en haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn te gunnen, waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.
3. GrowWork bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant(s) bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
4. GrowWork heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.
5. Indien en zo lang de opdrachtgever nalaat een door haar verschuldigde betaling te verrichten, of noodzakelijke informatie aan GrowWork ter beschikking te stellen, heeft GrowWork het recht om haar werkzaamheden op te schorten.
6. Partijen verplichten zich jegens elkaar om vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden bekend te maken.
7. Indien GrowWork een derde inschakelt doet zij dat namens en voor rekening van haar opdrachtgever.

Voorschriften ter zake werving en selectie
8. Voordrachten van kandidaten in het kader van werving en selectie worden door GrowWork gedaan naar beste inzicht en met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel genoemde normen.
GrowWork gaat ervan uit dat indien kandidaten inlichtingen over zichzelf verstrekken, of referenten inlichtingen over de kandidaten geven, die inlichtingen juist zijn, tenzij GrowWork bij
een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
9. Slechts de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat, met wie hij een arbeidsovereenkomst sluit.
10. De opdrachtgever is verplicht om binnen vijf dagen, nadat hij een arbeidsovereenkomst met een door GrowWork voorgedragen kandidaat heeft gesloten, dit schriftelijk aan GrowWork mede
te delen, met toezending van een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Verbod overneming consultant GrowWork in het kader van een management- en personeelsovereenkomst en verschuldigde boete

11. Het is de opdrachtgever verboden om consultant(s) van GrowWork gedurende de looptijd van de overeenkomst, of gedurende de eerste twaalf maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden hiervan, hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet via een andere tussenpersoon dan GrowWork, in dienst te nemen of werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Dit verbod heeft ook betrekking op de consultant(s) van GrowWork, die zij noemt voordat een management- en personeelsovereenkomst wordt gesloten. In het geval van overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan GrowWork een boete die gelijk is aan tien maal de vergoeding per maand op fulltime basis (derhalve tien maal 170 keer het uurtarief) voor de betreffende functionaris. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding, die GrowWork derhalve separaat kan vorderen.

Artikel 5: Aanlevering gegevens door opdrachtgever en auteursrecht

1. De opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden en gegevens, die GrowWork nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door GrowWork gewenste vorm ter beschikking te stellen, en ook verder alle redelijke medewerking te geven aan de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de door GrowWork in redelijkheid te geven aanwijzingen.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GrowWork ter beschikking te stellen gegevens. GrowWork is niet verplicht tot zelfstandige controle van deze gegevens, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. Dit geldt niet indien GrowWork bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
3. De opdrachtgever heeft de schriftelijke toestemming van GrowWork nodig indien hij door GrowWork geproduceerde (werk)stukken, waaronder spreadsheets, verklaringen en adviezen -op al deze stukken behoudt GrowWork zich het auteursrecht voor-, aan derden, om welke reden ook, ter beschikking wil stellen. Het in de vorige zin gestelde heeft ook betrekking op mondelinge uitingen van GrowWork.

Artikel 6: Annulering ter zake trainingen, opleidingen en coaching

In het geval van annulering geldt het volgende: Annulering van een individuele training/opleiding en coaching

1a. Tot en met de 45e dag vóór aanvang van de training/opleiding en het eerste coachingsgesprek kan annulering kosteloos plaatsvinden;
c. Indien annulering plaatsvindt in het tijdvak vanaf de 44e tot en met de 30e dag vóór de aanvang van de training/opleiding en het eerste coachingsgesprek, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever met instemming van GrowWork de training/opleiding en het coachingsgesprek verplaatst naar een andere datum en GrowWork door die verplaatsing geen schade lijdt;
d. Indien annulering later plaatsvindt is de cliënt 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. De cliënt behoudt wel het recht om bij een annulering, waarvoor 100% van het honorarium wordt gedeclareerd, de betreffende deelnemer(s) een alternatieve, vergelijkbare, open cursus of opleiding op een andere datum te laten volgen.
e. Wanneer pas in het tijdvak vanaf de 44e dag tot en met de 14e dag vóór aanvang van de training/opleiding en het eerste coachingsgesprek overeenstemming wordt bereikt over de te verzorgen training/opleiding, geldt een bedenktermijn van 14 dagen na datum overeenstemming, waarbinnen annulering kosteloos kan plaatsvinden.
f. In het geval cliënt aanspraak maakt op restitutie zal GrowWork het teveel betaalde honorarium binnen 30 dagen terugstorten op het bij GrowWork bekende rekeningnummer.

Annulering van een groepstraining/-opleiding
2. In het geval er sprake is van een groepstraining/-opleiding, kan annulering ten aanzien van een individuele deelnemer tot en met de 45e dag vóór de aanvang van de dienstverlening kosteloos geschieden. Indien annulering plaatsvindt in de periode van de 44e dag tot en met de 30e dag vóór de aanvang van deze dienstverlening, dient de opdrachtgever een bedrag gelijk aan 50% van het voor die individuele deelnemer overeengekomen honorarium te betalen. Indien annulering later plaatsvindt, is steeds het volledige honorarium verschuldigd, ook indien de betreffende deelnemer zich voor of tijdens de dienstverlening terug trekt. Indien ter zake de individuele deelnemer niet separaat een honorarium is overeengekomen, wordt het voor de groep overeengekomen honorarium gedeeld door het aantal deelnemers, en de uitkomst als uitgangspunt genomen. Wanneer pas in het tijdvak vanaf de 44e dag tot en met de 14e dag vóór aanvang van de training/opleiding en het eerste coachingsgesprek overeenstemming wordt bereikt over de te verzorgen training/opleiding, geldt een bedenktermijn van 14 dagen na datum overeenstemming, waarbinnen annulering kosteloos kan plaatsvinden. In het geval opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie zal GrowWork het teveel betaalde honorarium binnen 30 dagen terugstorten op het bij GrowWork bekende rekeningnummer. Het kosteloos aanwijzen van een vervanger.
3. Het is steeds mogelijk om voor de deelnemer een vervanger aan te wijzen en deze de training en/of opleiding te laten volgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de vervangende deelnemer uiterlijk daags vóór de aanvang telefonisch of per email aan GrowWork wordt aangemeld en dat GrowWork geen extra inspanning ten behoeve van de vervanger behoeft te leveren.

Artikel 7: Overmacht

1. Indien GrowWork een verplichting niet, niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan GrowWork toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen haar kantoor, of binnen het kantoor dat door GrowWork voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat GrowWork alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen.
2. Ieder van de partijen heeft het recht om, indien zich een situatie, als in het vorige lid bedoeld, voordoet, de overeenkomst voor het deel, waarop de overmacht betrekking heeft, al dan niet met onmiddellijke ingang, op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Opzegging van de overeenkomst als geheel is mogelijk indien het doel van de overeenkomst als gevolg van het door overmacht getroffen deel daarvan niet kan worden bereikt.

Artikel 8: Betaling, kosten, retentierecht en recht van opschorting

1. De opdrachtgever dient de betaling van de door GrowWork uitgezonden factuur zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet anders wordt overeengekomen, 14 dagen na de dagtekening van de factuur, beloopt. De betaling dient plaats te vinden in Euro door middel van overschrijving naar een door GrowWork aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, raakt hij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd.
3. Zodra de opdrachtgever in verzuim raakt worden tevens alle overige vorderingen, die GrowWork op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever ook over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.
4. In het geval de opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt gegeven zijn zij hoofdelijk jegens GrowWork tot betaling gehouden.
5. De opdrachtgever is aan GrowWork alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks verzuim, niet betaalt. Deze kosten zijn gelijk aan het honorarium dat de door GrowWork ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken normaal gesproken in rekening brengt, vermeerderd met de door die derde in
redelijkheid te betalen kosten.
6. GrowWork heeft het recht om, indien en zolang de opdrachtgever in verzuim verkeert om aan GrowWork te betalen, alle stukken die op de (uitvering van de) opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst en opzegging/ontbinding

In het algemeen geldt dat de overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan.
1. In het geval van werving en selectie eindigt de overeenkomst doordat de opdrachtgever met een door GrowWork gepresenteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit danwel door dat GrowWork aan de opdrachtgever mededeelt dat zij er niet in slaagt om een geschikte kandidaat naar voren te brengen. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op meerdere kandidaten eindigt de overeenkomst doordat met alle kandidaten een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, respectievelijk doordat GrowWork ten aanzien van een of meer van de resterende vacatures meedeelt, dat zij er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden.
2. In het geval van loopbaanbegeleiding/job search eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn, respectievelijk indien eerder, in het geval van job search, doordat met een derde een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.
3. In het geval van training en opleiding eindigt de overeenkomst door voltooiing van het overeengekomen traject.
4. Steeds geldt dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft hij het overeengekomen honorarium met kosten volledig verschuldigd. Dit is in voorkomend geval anders in het geval van training en opleiding, en annulering plaatsvindt voor de aanvang van de dienstverlening, in welk geval artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 10: Klachten

1. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de prestatie van GrowWork heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken – schriftelijk en gemotiveerd bij GrowWork te worden aangemeld. Klachten met betrekking tot een door GrowWork uitgezonden factuur dienen op dezelfde wijze binnen 60 dagen na dagtekening daarvan
te worden aangemeld.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.