Agenda

Training zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk

Hoe krijgt de (wijk)verpleegkundige er zicht in en grip op dat de cliënt ook daadwerkelijk kwalitatief goede zorg ontvangt en zo min mogelijk risico loopt. Op welke wijze kun je dit monitoren en borgen als (wijk)verpleegkundige en hoe werk je hierin samen met het team?

Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de meest relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en de uitgangspunten om veilige zorg in de wijk te bieden.

We gaan hierbij ook in op risicosignalering en de normen van het nieuwe toetsingskader van de IGZ. Daarnaast komt de koppeling naar het zorgleefplan en (de behoefte aan) methodisch werken aan de orde.

Het gaat in deze training om bewustwording welke uitgangspunten en vereisten er zijn, hoe je overzicht op de stand van zaken hiervan hebt of krijgt in jouw team(s) en wat je daar mee doet.

Meer informatie over deze training >>